80
Батырлар бейіттері
Могилы батыров
81
Меркі қалашығы
Городище Мерке
82
VII-XIII ғасырлардағы
Меркі ғибадатханасы
Культовый комплекс
Мерке VII–XIII веков
83
Ерте ортағасырлық балбал тастар
Каменные изваяния
раннего средневековья
84
Құлан қалашығы
Городище Кулан
85
Ақыртас кешені
Комплекс Акырташ
86
Тараз қаласы
Город Тараз
87
Талас аңғарындағы
ортағасырлық кесенелер
Средневековые мавзолеи
Таласской долины
88
«Ақсу-Жабағылы»
табиғи қорығы
Природный заповедник
«Аксу-Жабаглы»
89
Қасиетті Қазығұрт тауы
Священная гора Казыгурт
90
Тұрбат ескерткіштері
Памятники Турбата
91
Шымкент қаласы
Город Шымкент
92
Сайрам ескерткіштері
Памятники Сайрама
93
Бөріжар қорымы
Могильник Борижар
94
Бестораңғылдың әулие ағаштары
Священные деревья Бесторангыла
95
Арыстан баб кесене-мешіті
Мавзолей-мечеть Арыстанбаб
96
Отырар (Отырартөбе) қалашығы
Городище Отрар (Отрартобе)
97
Қожа Ахмед Яссауи кесенесі
мен Түркістан тарихи қаласы
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
и исторический город Туркестан
98
Сидақ қалашығы
Городище Сидак
99
Сауран кешені
Комплекс Сауран
100
Қаратау тас қамалдары
Каменные крепости Каратау
101
Қаратау табиғи қорығы
Каратауский природный заповедник
102
Баба ата кешені
Комплекс Баба-ата
103
Қаратау петроглифтері
Петроглифы Каратау
104
Созақ ескерткіштері
Памятники Сузака
105
Ақсүмбе (Ақбикеш) мұнарасы
Башня Аксумбе (Акбикеш)
106
Сығанақ қалашығы
Городище Сыгнак
107
Қызылорда қаласы
Город Кызылорда
108
Шығыс Арал маңының
Алтын Орда кесенелері
Золотоордынские мавзолеи
Восточного Приаралья
109
Шірік-рабат қалашығы
Городище Чирик-рабат
110
Жетіасар шатқалының ескерткіштері
Памятники урочища Джеты-Асар
111
Қорқыт ата мемориалдық кешені
Мемориальный комплекс Коркыт-ата
112
Жанкент қалашығы
Городище Жанкент
113
Араласар қалашығы
Городище Арал-Асар
114
Барсакелмес табиғи қорығы
Природный заповедник Барсакельмес
Оңтүстік аймақ ескерткіштері
Памятники Южного региона
I...,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,...730