335
заттармен салыстыру петроглифтердің мүмкін болатын
жасын анықтауға ғана мүмкіндік беріп қоймай, Жетісудың
ертедегі көшпенділерінің көне Орталық Азияның жекелеген
аудандарындағы тайпалармен тарихи-мәдени байланыста
болуының өлшемі ретінде қарастыруға да мүмкіндік береді.
Көзге түсер жағдай, Жетісудың басқа аймақтарында, мыса-
лы, сақ кезінің аса көп петроглифтері белгілі болған Жоңғар
Алатауында айналар бейнесі кездеспейді. Осымен бір мезетте
томпайған сабы бар айнаның бірыңғай жартастық бейнелері
Таулы Алтай (Қалбақтас) ескерткіштерінде белгіленген. Со-
нымен, айна-петроглифтер Шу-Іле тауларының басқа да ол-
жаларымен және ескерткіштерімен бірге Батыс Жетісуды бой-
лай жатқан бұл географиялық аудан көне қарым-қатынастар
жүйесінде ерекше тарихи мәнге ие болғандығын көрсетеді.
Айнаның суреттері. Ерте темір дәуірі
Изображения зеркал. Эпоха раннего железа
только установить вероятный возраст петроглифов, но и
рассматривать их как индикаторы историко-культурных
контактов ранних кочевников Семиречья с племенами от-
даленных районов древней Центральной Азии. Примеча-
тельно, что на других территориях Семиречья, например,
в Джунгарском Алатау, где известно огромное количество
петроглифов сакского времени, изображения зеркал не
встречаются. В то же время единичные наскальные изо-
бражения зеркал с выступающей ручкой зафиксированы
на памятниках Горного Алтая (Калбак-Таш). Таким обра-
зом, зеркала-петроглифы наряду с другими находками и
памятниками Чу-Илийских гор отражают особую истори-
ческую значимость этого географического района в си-
От Алтая до Каспия. Атлас памятников и достопримечательностей природы, истории и культуры Казахстана
1. Рудный Алтай
79. Петроглиф Хан у
I...,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334 336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,...730