320
бұрынғыдан да өсе түседі. Мұндай нақты дәлелдердің бірі
Жетісудан алыс жатқан жерлерден өз ұқсастарын тапқан ай-
налалар мен басқа да нақты заттардың жартастық бейнелері
болып табылады.
Осы кезеңнің ең жақсы петроглифтері Құлжабасы
кешенінің шығыс бөлігіне топтасқан, жартастық
шығармашылықтың көне орталығынан жекеленіп шыққан.
Мұнда алдыңғы дәуірлердің петроглифтері жоқ жартастарға
в XIII–IX вв. до н. э. у лесостепных племен Томского При-
обья.
Возможно, частое воспроизведение престижных
металлических изделий на скалах Кулжабасы и других
памятников Чу-Илийских гор отражает важную роль это-
го участка древних дорог, связывавшего население юга
Казахстана и Прииссыккулья с крупнейшими место-
рождениями меди Бетпакдалы и Сарыарки. Еще более
Сақтардың жартасқа салған гравюралары.
Біздің заманымызға дейінгі І мыңжылдықтың ортасы
Панно с сакскими гравюрами. Середина I тысячелетия до нашей эры
Сақтардыңжартасқа салған сурет-гравюрасына археологиялық
сипаттамажүргізу кезінде
Археологическое описание панно с сакскими гравюрами
Сақ жауынгерлерінің бейнелері. Біздің заманымызға дейінгі І мыңжылдықтың ортасы.
Жартастың жалпы көрінісі (сол жақта) және бір бөлігі
Изображения сакских воинов. Середина I тысячелетия до нашей эры. Общий вид скалы (слева) и деталь
Алтайдан Каспийге дейін. Қазақстанның табиғи, тарихи және мәдени ескерткіштері мен көрнекті орындары атласы
1. Кенді Алтай
ның атласы
78. Құлжабасы петроглифтері
I...,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319 321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,...730